การใช้โปรแกรม SPSS

การใช้โปรแกรม SPSS
1. เริ่มต้นจากการใส่ตัวแปร
1.1 จากมุมซ้ายมือข้างล่างคลิก Variable View เห็น Name
1.1.1 ใส่ชื่อตัวแปรต้น เช่น sex ลงในช่องที่ 1 age … ลงในช่องที่ 2
1.1.2 ใส่ชื่อตัวแปรตามของแบบสอบถามตอนที่ 1 ในช่องที่ 3 เป็น a1, a2, a3, a4, a5, … ตอนที่ 2 ในช่องที่ 4 เป็น b1, b2, b3, b4, b5, …
1.1.3 คลิกมุมซ้ายมือข้างล่างที่ Data Variable จะเห็นหัวข้ออยู่ด้านบนของโปรแกรม

2. การกรอกข้อมูล
2.1 ตัวแปรต้น เช่น sex
- ชาย ใส่เลข 1
- หญิง ใส่เลข 2
Age
- ต่ำกว่า 15 ปี ใส่เลข 1
- 20 ปีขึ้นไป ใส่เลข 2
2.2 ตัวแปรตาม (ในแบบสอบถาม)
ใช้ตัวเลขแบ่งระดับเป็น 5 , 4, 3, 2, 1 เช่น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2.2.1 แบบสอบถามตอนที่ 1
- ข้อ a1 ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ให้ใส่เลข 5 ข้อ a2 ตอบปานกลาง ให้ใส่เลข 3
2.2.2 แบบสอบถามตอนที่ 2
- ข้อ b1 ผู้ตอบแบบสอบถามน้อย ให้ใส่เลข 2 ข้อ b2 น้อยที่สุด ใส่เลข 1
2.2.3 เมื่อกรอกครบทุกรายการ ต้องรวมข้อมูลแต่ละรายการเพื่อให้ได้ภาพรวมให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
- การรวมรายการ a คลิกที่มุมบนหาคำว่า Transform คลิก Computer คลิก Target Varible ใสช่องนี้ใส่ Ta หมายถึงรวมรายการในข้อ a ในช่องขวามือเลื่อนหาคำว่า SUM (numexpr, nuexpr…) คลิกหัวลูกศรนำไปไว้ในช่อง Numeric Expression สี่เหลี่ยมด้านบน ลบเครื่องหมายคำถามในวงเล็บออก แล้วคลิก a1 ผ่านหัวลูกศรซ้ายมือมาอยู่ใน SUM (a1+a2+a3+a4+a5)/5 ข้อมูลมีกี่รายการนำมาใส่ไว้ให้หมดแล้วหารด้วยจำนวนข้อ ต่อไปคลิก ok ก็จะได้ภาพรวมของรายการ a ขึ้นไปอยู่ที่ช่องหลังรายการที่กรอกข้อมูลไว้

3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 การหาค่าร้อยละ หาตรงกลางของมุมบนจะพบ Analyze คลิกหา Desriptive เลือก Frequencies คลิก sex, age ใส่ใน Varible(s) คลิก Statisties คลิก Percentite(s) ใส่ 95 ในช่องแล้วกด Add กดที่มุมบน Continue กด Ok ก็จะได้ค่าร้อยละค่ะ
3.2 การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คลิก Analyze คลิกหา Desriptive เลือก Desriptive ใส่ตัวแปรตามและภาพรวมของทุกข้อในช่อง Varible(s) คลิก Option คลิกเครื่องหมายถูกใน
• Mean ค่าเฉลี่ย
• S.D. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
• Minimum ค่าสูงสุดของระดับ (ไม่เกิน 5)
• Maximum ค่าต่ำสุดของระดับ (ไม่ต่ำกว่า 1)
คลิก Continue กด ok ก็จะได้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง
3.3.1 กลุ่มประชากรที่เป็นอิสระต่อกัน เช่น เพศ คลิก Analyze เลือก Compare Mean เลือก Independent Samples test คลิก ta ใส่ใน Test Varible คลิก sex ใส่ใน Grouping Varible คลิก Define Group จะขึ้น Group 1 และ 2 เพศชาย ใส่ 1 เพศหญิง ใส่ 2 คลิก Continue คลิก ok ก็จะได้ค่า t-test
3.3.2 กลุ่มประชากรที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น คะแนนสอบก่อนเรียน – หลังเรียน คลิก Analyze เลือก Compare Mean เลือก One-Way ANOVA คลิก ta ใส่ใน Test Varible คลิก sex ใส่ใน Dependent List คลิก age ใส่ในช่อง Factor เลือก Option เลือก Desriptive คลิก............... Hoc… เลือก Scheff คลิก Continue คลิก ok ก็จะได้ค่า t-test

4. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
4.1 คลิก Analyze
4.2 Scale
4.3 Reliability
4.4 Items คลิก Statisties
4.5 คลิก Desreptive คลิกเครื่องหมายถูกลงใน
• Items
• Scale
• Scaleifitemdeleted
• คลิก Continue คลิก ok