ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
  • พ.ศ. 2461 ก่อตั้งโรงเรียนที่วัดท่ามอญ (วัดศรีทวี) ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูศรีสุธรรมรัต เจ้าอธิการวัดเป็นผู้อุปการะ
  • พ.ศ. 2468 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นประถมปีที่ 3 เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาเริ่มเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • พ.ศ. 2473 ทางการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
  • พ.ศ. 2478 ในปีนี้ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6และ ย้ายสถานที่เรียนมายัง เลขที่ ๖๖๐ ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง ตรงข้ามสนามหน้าเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน ใช้เรือนไม้ ๓ หลังเรียกว่า "พลับพลา" เป็นอาคารเรียนครั้งแรก  
  •   พ.ศ. 2480 ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคหบดี ชื่อนายอึ่งค่ายท่าย สมทบกับเงินงบประมาณที่ได้มาจึงใช้ชื่อว่า" ตึกอึ่งค่ายท่าย"
  • พ.ศ. 2490 ขยายชั้นเรียนเปิดรับนักเรียนชั้นเตรียมอักษรศาสตร์ ปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ในปีถัดมา สมัยนั้น เรียกว่า ม.7 และ ม.8
  • พ.ศ. 2495 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช"
  • พ.ศ. 2503 ได้สร้างอาคารเรียนหลังที่ 2
  • พ.ศ. 2505 เริ่มรับรักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1)
  • พ.ศ. 2519 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) รับแบบ สหศึกษา และได้ที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชเดิม เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนจึงแยกออกเป็น ๒ บริเวณ เรียกว่า กณ.๑ และ กณ .๒