วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

อัญญารัตน์แนะนำตนเอง
                                  อัญญารัตน์  บริสุทธิ์
ข้อมูลส่วนตัว
                ๑.  นางสาวอัญญารัตน์  บริสุทธิ์
                ๒.  เกิดวันที่  ๑๔  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  อายุ  ๔๐  ปี
                ๓.  วุฒิการศึกษา ๑.  ชื่อนางสาวอัญญารัตน์   นามสกุล  บริสุทธิ์
๓.๑.  ปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอกสังคมศึกษา
          วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓.๒.  ปริญญาโท  ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมวิทยา 
           มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีธรรมมาโศกราช
๓.๓.  วุฒิกาศึกษาทางศาสนา  ธรรมศึกษาชั้นเอก
๔.             ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ (คศ.๒)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม  ช่วงชั้นที่    และช่วงชั้นที่ 
๕.  ประวัติศึกษาดูงานต่างประเทศ
      พ.ศ.๒๕๕๐ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์
      พ.ศ.๒๕๕๑ ประเทศอินเดีย เนปาล
      พ.ศ.๒๕๕๑ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๖.  สถานที่ทำงาน  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  อำเภอเมือง หวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐ 
เกียรติประวัติ-     -  ครูผู้สอนสังคมศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๔๐
                                -  เป็นวิทยากรการณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
-  ครูแกนนำปฎิรูปการเรียนรู้ กรมวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๔
-  เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรบูรณการ   พ.ศ. ๒๕๔๕
-  เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔
                                -  เป็นครูที่ปรึกษาดีเด่นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบการดูแล
                                    ช่วยเหลือนักเรียนของกรมสามัญศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๕
-  เป็นหัวหน้างานรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ได้ระดับทอง
-  ผู้ควบคุมทีมการเต้นแอโรบิกเด้น  กลุ่มเครือข่าย    รางวัลชนะเลิศ
-  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา
    และวัฒนธรรม งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๑
-   ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลย  (Best  Practce) 
-   ครูผู้ มุมานะอุตสาหะ อุทิศตนให้กับราชการ