สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
"นางฟ้าชูคบเพลิง โชติช่วงเหนือแพรชื่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช"
หมายถึง ความงดงามโชติช่วงของสถานศึกษา อันมีแสงของคบเพลิงเป็นแสงนำทางไปสู่ความสำเร็จ


ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นจัน
คติพจน์ประจำโรงเรียน
"ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺ โชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

อุดมการณ์ประจำโรงเรียน
เรียนดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำสังคม


สีประจำโรงเรียน สีขาว-น้ำเงิน
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ หมดจด เหนือความชั่วร้ายทั่งปวง
สีน้ำเงิน หมายถึง ความกล้าหาญในการทำความดีเยี่ยงวีรบุรุษ วีรสตรี ทั้งหลาย