ขนาดโรงเรียน


โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ตั้งอยู่ ณ   ถ.ราชดำเนิน  ต.คลัง   อ.เมือง    
จ.นครศรีธรรมราช  ทิศตะวันตกอยู่ตรงข้ามกับสนามหน้าเมือง
ทิศเหนืออยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ
ทิศใต้ ติดกับศาลาประดู่หก
             โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช แบ่งออกเป็น ๒ ฝั่ง ฝั่ง๑ มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๒๘ ตารางวา ฝั่ง ๒ มีเนื้อที่ ประมาณ ๕ ไร่เศษ
มีครู-อาจารย์ ๑๓๗ คน ลูกจ้างประจำ 5 คน ลูกจ้างชั่วคราว 43 คน
นักเรียน ชั้น ม.1-ม.6 จำนวน ๓,๑๔๖ คน
จำนวนห้องเรียน ๖๕ ห้อง  เป็นโครงการพิเศษ ๑๔ ห้องเรียน